Regulamin serwisu strategus.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis pod adresem https://strategus.pl działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Korzystanie z zasobów i Usług Elektronicznych Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Usługobiorca z chwilą rozpoczęcia korzystania z zasobów i Usług Elektronicznych Serwisu strategus.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

  • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu.
  • Serwis – strona internetowa pod adresem strategus.pl wraz z wszystkimi podstronami.
  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
  • Usługobiorca – osobę fizyczna, osobę prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  • Usługodawca – osoba fizyczna administrująca Serwis: Łukasz Wiśniewski zamieszkały pod adresem 87-100 Toruń Sczanieckiego 20.

III. Rodzaje, zakres świadczenia i wymagania techniczne Usług Elektronicznych

1. Usługodawca obok treści informacyjnych zamieszczonych na stronie umożliwia, za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

     1.1. Wyszukiwarki.

2. Warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Serwis na rzeczy Usługobiorców określają warunki niniejszego Regulaminu.

3. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu:  korzystanie z urządzenia elektronicznego, umożliwiającego połączenie z siecią Internet i dostępem do jej zasobów. Niezbędna jest także przeglądarka internetowa aktywnie wykorzystująca pliki Cookies i JavaScript. Wyłączenie przetwarzania plików Cookies i/lub JavaScript może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wybranych Usług Elektronicznych serwisu.

IV. Warunki zawierania i realizacji umów o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Usługobiorca otrzymuje dostęp do wszystkich Usług Elektronicznych świadczonych przez Serwis z chwilą uruchomienia witryny pod adresem https://strategus.pl lub dowolnej z jej podstron – wpisując bezpośrednio adres witryny czy podstrony lub poprzez przekierowanie z dowolnego adresu w sieci Internet, jeśli spełnia warunki techniczne opisane w punkcie 3 rozdziału III niniejszego regulaminu.

2. Wszystkie Usługi Elektroniczne świadczone przez Serwis, określone w punkcie 1 rozdziału III regulaminu świadczone są bezpłatnie.

3. Okres zawarcia umów o świadczenie Usług Elektronicznych:

     3.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dla dostępnej w Serwisie Wyszukiwarki rozpoczyna się po jej uruchomieniu z poziomu Serwisu przez Usługobiorcę i kończy z chwilą, gdy Usługobiorca wywoła przez Wyszukiwarkę zbiór podstron odpowiadających zapytaniu lub zrezygnuje z wymienionych czynności.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z zasobów i Usług Elektronicznych Serwisu w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr oraz praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym i przestrzeganie zakazu wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

V. Rozwiązywanie umów o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Usługodawca nie świadczy Usług o charakterze cyklicznym, ciągłym lub bezterminowym, dla których miałaby zastosowanie procedura rozwiązania umowy za wypowiedzeniem czy w drodze porozumienia stron.

2. Za moment zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych uznaje się moment, gdy Usługobiorca zaprzestaje korzystania ze zbioru stron i podstron Serwisu oraz udostępnionych poprzez Serwis treści i Usług Elektronicznych.

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca może skorzystać z prawa do reklamacji Usług Elektronicznych świadczonych przez Serwis kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@strategus.pl

2. Wiadomość przesłana pocztą elektroniczną powinna zawierać jak najwięcej informacji o okolicznościach przedmiotu reklamacji oraz dane kontaktowe. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w terminie maksymalnie 14 dni od dany wpłynięcia wniosku.

3. Usługobiorca ma prawo do dobrowolnego skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów na zasadach określonych przez www.uokik.gov.pl.

VII. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści dostępne w Serwisie – tekst, grafika czy materiały wideo – są chronione prawem autorskim Serwisu lub podmiotów, do których prawnie należą. Usługobiorca podczas korzystania z zasobów i Usług Elektronicznych serwisu nie nabywa praw autorskich do zasobów dostępnych w witrynie https://strategus.pl i jej podstronach.

2. Zastrzeżone znaki towarowe, handlowe i nazwy własne w zasobach Serwisu są wykorzystywane wyłącznie w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych.

3. Usługobiorca nie może, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, wykorzystywać elementów składających się na treść i zawartość Serwisu strategus.pl. Niezastosowanie się do określonych tu zasad stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje pociągnięciem Usługobiorcy do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługodawcy będące następstwem użycia zawartości Serwisu bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

VIII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by korzystanie z zasobów Serwisu było bezpieczne dla Usługobiorcy, a same zasoby udostępniane w Serwisie były łatwo dostępne, przejrzyste i dostosowane do Usługobiorcy w każdym wieku.

2. Usługodawca oczekuje niezwłocznej informacji na adres kontakt@strategus.pl, jeśli Usługobiorca dostrzegł usterkę czy nieprawidłowość, która może zaszkodzić interesom i bezpieczeństwu Usługodawcy oraz innych Usługobiorców.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by wszystkie treści udostępniane w zasobach Serwisu byłby zgodne ze stanem faktycznym i oficjalnymi komunikatami właściwych podmiotów. Usługobiorca, który wykrył dowolną nieścisłość w zasobach Serwisu powinien poinformować o tym Usługodawcę.

IX. Zastrzeżenia

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w sytuacji:

     1.1. Zmiany zakresu i formy świadczenia Usług Elektronicznych w Serwisie.

     1.2. Wszelkich zmian w funkcjonowaniu Serwisu, o których należy poinformować Usługobiorcę w myśl obowiązujących przepisów regulujących świadczenie Usług Elektronicznych.

     1.3. Nowelizacji przepisów regulujących świadczenie Usług Elektronicznych i działanie Serwisu.

2. Nowe postanowienia Regulaminu obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

3. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowego brzmienia Regulaminu i tym samym zasad korzystania z Serwisu strategus.pl.

4. Usługobiorca, który nie akceptuje postanowień opisanych w niniejszym Regulaminie może powstrzymać się od korzystania z zasobów Serwisu i Usług Elektronicznych lub tej części, której zmiany dotyczą.

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis zawierana jest zgodnie z obowiązującym polskim prawem.

2. Dla spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego.